کتاب

گنجینه ای ارزشمند از اشعار سخن سرایان ایران زمین شامل آثار ۷۷ شاعر از شعرای کهن تا معاصر با بیش از یک میلیون بیت شعر که به صورت کاملاً رایگان به تمامی دوستداران ادبیات پارسی تقدیم میگردد.
در این بخش، برای سهولت بیشتر و حفظ فضای ذخیره سازی دستگاه، همه برنامه ها به صورت مجزا و همچنین در یک برنامه کامل ارائه شده است.
عبید زاکانی‎
عبید زاکانی‎
سعدالدین وراوینی‎
سعدالدین وراوینی‎
وحدت کرمانشاهی‎
وحدت کرمانشاهی‎
اسدی توسی‎
اسدی توسی‎
سهراب سپهری‎
سهراب سپهری‎
فرخی سیستانی‎
فرخی سیستانی‎
شیخ بهایی‎
شیخ بهایی‎
شاطرعباس صبوحی‎
شاطرعباس صبوحی‎
احمد شاملو‎
احمد شاملو‎
شهریار (حیدربابا - بهجت تبریزی)‎
شهریار (حیدربابا - بهجت تبریزی
شیخ محمود شبستری‎
شیخ محمود شبستری‎
سنایی غزنوی‎
سنایی غزنوی‎
صائب تبریزی‎
صائب تبریزی‎
سعدی شیرازی‎
سعدی شیرازی‎
مسعود سعد سلمان‎
مسعود سعد سلمان‎
ملا هادی سبزواری‎
ملا هادی سبزواری‎
رودکی
رودکی
رهی معیری‎
رهی معیری‎
پروین اعتصامی‎
پروین اعتصامی‎
عرفی شیرازی‎
عرفی شیرازی‎
عنصری بلخی‎
عنصری بلخی‎
نیما یوشیج‎
نیما یوشیج‎
نظامی گنجوی‎
نظامی گنجوی‎
ناصرخسرو قبادیانی‎
ناصرخسرو قبادیانی‎